Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η DEKRA Akademie ΕΠΕ απευθύνονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανέργους. Η εταιρεία, εκτός των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιεί, παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές λύσεις στο πλαίσιο της επιχειρησιακής πληροφόρησης, συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων ανάληψης έργων, υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και εκπόνηση ερευνών, αναλύσεων και αξιολογήσεων σε θέματα οικονομίας, απασχόλησης, κατάρτισης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς, Δήμους, Περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και επαγγελματικές σχολές.