Εκπαίδευση Προσωπικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Posted on September 6, 2016 by in Seminars with no comments

Βασιζόμενοι στην έννοια της δια βίου μάθησης, απαραίτητη είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προτείνονται παρακάτω υλοποιούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της DEKRA Akademie, με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν ως βασικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

1. Υγεία και Ασφάλεια σε Τουριστικές Επιχειρήσεις
2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Στελεχών Υποδοχής, Επαγγελματική Συμπεριφορά, Κανόνες Επικοινωνίας
3. Βασικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Προσωπικό Ξενοδοχειακών – Τουριστικών Επιχειρήσεων
4. Τεχνικές Πωλήσεων Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών
5. Δημιουργία & Οργάνωση Ταξιδιών Γνωριμίας του Τουριστικού & Ξενοδοχειακού Προϊόντος
6. Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – T.Q.M.)
7. Διαδικασίες διατμηματικής συνεργασίας
8. Οργάνωση και υλοποίηση εκθέσεων, συνεδριακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
9. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στο Τμήμα της Οροφοκομίας
10. Εκπαίδευση στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα
11. Διαχείριση φυσικών Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος σε Ξενοδοχειακές Μονάδες

 

1. Υγεία και Ασφάλεια στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

 
Στον τουριστικό τομέα, η ανάγκη για διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών έχει αποδειχθεί ιδιαίτερης σημασίας. Μετά, μάλιστα, από μία σειρά πολύ σοβαρών ατυχημάτων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, η Υγεία και Ασφάλεια στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι απαίτηση τόσο των τουριστών όσο και των ιδιοκτητών ξενοδοχείων και των μεγάλων τουριστικών πρακτορείων.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που ασχολούνται με το χειρισμό τροφίμων και την εξυπηρέτηση πελατών, σε στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων, υπευθύνους υγείας και ασφάλειας ξενοδοχείων και γενικά σε όλους τους εργαζόμενους σε χώρους με υψηλό ρίσκο ατυχημάτων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 

Οφέλη για τους εργαζόμενους
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων στην επιχείρηση
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών
 • Σύσφιξη σχέσεων συνεργασίας με τους συναδέλφους
 • Καθιέρωση ομαδικού πνεύματος
 • Διασφάλιση της ατομικής ασφάλειας και της προστασίας των πελατών
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων
 • Καθιέρωση ομαδικού πνεύματος
 • Αύξηση απόδοσης και βαθμού ικανοποίησης

 

Οφέλη για την επιχείρηση
 • Μείωση ατυχημάτων στο χώρο εργασίας (τραυματισμοί και θανατηφόρα)
 • Μείωση κόστους αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων λόγω ατυχημάτων
 • Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω αύξησης της παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες
 • Ενσωμάτωση διεθνούς γνώσης και πρακτικών
 • Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ της επιχείρησης
 • Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως πρωτοπόρου και ελκυστικού εργοδότη
Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Εισαγωγή στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 • Οι κίνδυνοι και η φύση τους – Μέθοδοι για τη διάγνωση κινδύνων
 • Αιτίες ατυχημάτων
 • Ανύψωση βαρών – Εργασία σε ύψος – Πτώσεις – Γλιστρήματα – Ηλεκτροπληξία
 • Γνώσεις, ικανότητες και κουλτούρα για τη διάγνωση κινδύνων
 • Case studies κ.α.

Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του θεματολογίου στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
 

Εισηγητές

Οι εισηγητές έχουν πολύτιμη εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες, τουριστικές και μη, με εξειδίκευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, διερεύνησης αιτιών και πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων, καθώς και πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών.
 

Βεβαίωση παρακολούθησης

Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie.
Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).

 
 

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Στελεχών Υποδοχής, Επαγγελματική Συμπεριφορά, Κανόνες Επικοινωνίας

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους ξενοδοχείων κυρίως των τμημάτων που έχουν άμεση επαφή με τους πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, σε στελέχη υποδοχής που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες θέσεις.
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του επαγγελματία (γνώσεις, χαρακτήρας, εμφάνιση, ικανότητες επικοινωνίας)
 • Επικοινωνία
 • Μορφές και μέθοδοι επικοινωνίας, διαχείριση επικοινωνιακών ρόλων, διαδικασίες και κανάλια επικοινωνίας
 • Προσωπική και ομαδική βελτίωση για αποτελεσματική επικοινωνία, Τεχνικές αντιμετώπισης «δύσκολων» συμπεριφορών, Βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ο ρόλος της Υποδοχής, καθήκοντα και αντικείμενο
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση προβλημάτων και παραπόνων κ.α.
 •  

  Διάρκεια:

  Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 40 ώρες και τα τμήματα θα πρέπει να διαχωριστούν ανάλογα με το επίπεδο και τις αρμοδιότητες των στελεχών που θα συμμετάσχουν.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  3. Βασικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Προσωπικό Ξενοδοχειακών – Τουριστικών Επιχειρήσεων

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, αλλά και σε όλους όσοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες θέσεις (με δεδομένο πως ανήκουν ήδη σε άλλα τμήματα) στον κλάδο των ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων. Επίσης μπορούν να λάβουν συμμετοχή εργαζόμενοι από τα ακόλουθα τμήματα: Υποδοχής, οροφοκομίας, επισιτισμού, πωλήσεων, κρατήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
  • Τεχνικές πωλήσεων
  • Διαχείριση προβλημάτων
  • Luxury Services κ.α.

  Η θεματολογία του προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.
   

  Διάρκεια:

  Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 20 ώρες. Tα τμήματα θα πρέπει να διαχωριστούν ανάλογα με το επίπεδο και τις αρμοδιότητες των στελεχών που θα συμμετάσχουν.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  4. Τεχνικές Πωλήσεων Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους απασχολούνται στην υποδοχή και στο τμήμα κρατήσεων, καθώς και σε όσους απασχολούνται στα επισιτιστικά τμήματα ξενοδοχείων.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών στους χώρους των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων αλλά και επισιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων.
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά κ.α.
  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 6 ώρες.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  5. Δημιουργία & Οργάνωση Ταξιδιών Γνωριμίας του Τουριστικού & Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Familiarization Trips)

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται στους υπεύθυνους του τμήματος κρατήσεων μίας τουριστικής επιχείρησης (ξενοδοχείου ή και ταξιδιωτικού γραφείου), αλλά και στους υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Παρουσίαση της διαδικασίας δημιουργίας και οργάνωσης ταξιδιών γνωριμίας
  • Οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίησης ενός familiarization trip κ.α.
  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3,5 ώρες.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  6. Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management – T.Q.M.)

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως στους υπεύθυνους όλων των τμημάτων μίας επιχείρησης και δευτερευόντως στους υπαλλήλους των τμημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η κατανόηση και αποδοχή της διοίκησης ολικής ποιότητας από όλο το προσωπικό της επιχείρησης.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Προσδιορισμός της έννοιας της ποιότητας και της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Μεθοδολογία
  • Συνοπτική παρουσίαση της διοίκησης ολικής ποιότητας
  • Τα οφέλη που προκύπτουν από την αποδοχή κατ αρχήν και εφαρμογή κατόπιν ενός συστήματος σύμφωνου με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κ.α.
  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  7.Διαδικασίες διατμηματικής συνεργασίας (Team Working Seminar)

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται στους υπεύθυνους όλων των τμημάτων μίας επιχείρησης, αλλά και στους υπαλλήλους των τμημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή τους συνεργασία.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Ένταξη σε μια εργασιακή ομάδα
  • Επικοινωνία και συμπεριφορά
  • Διαχείριση προβλημάτων κ.α

   

  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  8. Οργάνωση και υλοποίηση εκθέσεων, συνεδριακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο στους υπεύθυνους πωλήσεων και κρατήσεων μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, όσο και στα στελέχη των ταξιδιωτικών γραφείων που προτίθενται να εισέλθουν σε αυτό το τμήμα της τουριστικής αγοράς.
   

  Θεματικές Ενότητες
  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  • Ολοκληρωμένη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης μίας έκθεσης
  • Ολοκληρωμένη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης μιας συνεδριακής εκδήλωσης
  • Ολοκληρωμένη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης μιας πολιτιστικής εκδήλωσης

   

  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 32 ώρες
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  9. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στο Τμήμα της Οροφοκομίας

   

  Θεματικές Ενότητες

  Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό του τμήματος των ορόφων – πλυντηρίου – λινοθήκης.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Η θέση του τμήματος της οροφοκομίας στο ξενοδοχείο
  • Ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας
  • Πρακτική εξάσκηση στο χώρο εργασίας (διαδικασία εισαγωγής στο δωμάτιο, διαδικασία καθαρισμού, τοποθέτησης αναλωσίμων, turn down service, ελέγχου βλαβών, lost and found) κ.α.

   

  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες (8 ώρες θεωρία & 4 ώρες πρακτική). Υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας έως 20 ωρών.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  10. Εκπαίδευση στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα

   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους και υπάλληλους όλων των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Ορολογία στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο
  • Χρήσιμες συντομεύσεις και ακρωνύμια
  • Ορολογία μαγειρικής κ.α.

   

  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 20 ώρες. Υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης διάρκειας έως 40 ωρών.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Το παραπάνω προτεινόμενο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

   
   

  11. Διαχείριση φυσικών Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος σε Ξενοδοχειακές Μονάδες

  Για να λειτουργήσει μία ξενοδοχειακή μονάδα απαιτείται κατανάλωση σημαντικών φυσικών πόρων, όπως για παράδειγμα ενέργειας και νερού. Μια μονάδα που θα υιοθετήσει πρακτικές για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και μακροπρόθεσμα μειώνει το οικονομικό κόστος της κατανάλωσης, ενώ παράλληλα αποτελεί παράδειγμα για τους πελάτες και τους υπαλλήλους της. Επιπλέον, στην εποχή μας, πλήθος υποψήφιων πελατών λαμβάνει σοβαρά υπόψη την περιβαλλοντική διαχείριση κατά την επιλογή καταλύματος.
  Καταλυτικό παράγοντα για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών αποτελεί η ομάδα των εργαζομένων στη μονάδα.
   

  Σε ποιους απευθύνεται:

  Απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.
   

  Θεματικές Ενότητες

  Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • δράσεις που μπορεί να αναλάβει το ξενοδοχείο για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος
   εμπλοκή των εργαζομένων στις ανωτέρω δράσεις
  • επικοινωνία των δράσεων της ξενοδοχειακής μονάδας τόσο προς τους πελάτες, όσο και προς τους υποψήφιους πελάτες
   αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού κ.α.

   

  Διάρκεια:

  Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 20 ώρες.
   

  Περισσότερες πληροφορίες

  Τα παραπάνω προτεινόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν έως 100% από το ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ και η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία καταχώρησης του προγράμματος.

  Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί σε ημέρες που εξυπηρετούν τον εκάστοτε οργανισμό και τους εργαζόμενους, σε ώρες πρωινές ή απογευματινές. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του θεματολογίου στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
   

  Αξιολόγηση του προγράμματος

  Στο τέλος της εκπαίδευσης ζητείται από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν έντυπο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και να προτείνουν θέματα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στην εκπαίδευση. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσαρμογή τους στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.
   

  Βεβαίωση παρακολούθησης

  Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie ΕΠΕ.
  Επιπρόσθετα, όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις που θα διοργανωθούν την τελευταία ημέρα του προγράμματος, θα λάβουν και Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από την DEKRA Akademie (DEKRA seal).
   

  Παρέχονται τα ακόλουθα:
  • Μπλοκ σημειώσεων, στυλό
  • Βεβαιώσεις παρακολούθησης
  • Αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες
  • Ενημέρωση της διοίκησης για την πορεία του σεμιναρίου

   

  Πρόσθετες παροχές:

  Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τον εισηγητή μέσω e-mail για 6 μήνες μετά τη λήξη του σεμιναρίου.

  Share: