ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Posted on September 28, 2016 by in Seminars with no comments

Η DEKRA Akademie έχει ανιχνεύσει τις ανάγκες των οργανισμών για την οργανωμένη και αποτελεσματική διαδικασία αναζήτησης πρόσκλησης και υποβολής προτάσεων.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο που προτείνεται παρακάτω, υλοποιείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της DEKRA Akademie, με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των στελεχών.
 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη που χειρίζονται τα προγράμματα σε θέματα που άπτονται της διαδικασίας και της σύνταξης υποβολής προτάσεων σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα σε όλα τα στάδια και σε όλη τη διαδικασία ένταξης προς χρηματοδότηση.
 

Θεματολογία:
 • Εισαγωγή στην αναζήτηση και υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων
 • Στάδιο προγραμματισμού: Εισαγωγή
 • Επιλογή κατάλληλου προγράμματος
 • Εντοπισμός χρηματοδοτικής πρόσκλησης
 • Στάδιο αναγνώρισης
 • Διαμόρφωση της πρότασης
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού

Πρακτικό και βιωματικό μέρος:
Άσκηση: Problem Tree
Άσκηση: Objective Τree
Άσκηση: καθορισμός πακέτων εργασίας και παραδοτέων, Προυπολογισμός
 

Οφέλη για τους εργαζόμενους
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Ενσωμάτωση νέων τεχνικών στο τρόπο οργάνωσης της εργασίας τους
 • Εκμάθηση αποτελεσματικών τρόπων εντοπισμού προσκλήσεων
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων στην επιχείρηση
 • Αύξηση της αποδοτικότητας τους

 

Οφέλη για την επιχείρηση
 • Αξιοποίηση νέων πηγών χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση επικερδών έργων
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος προγραμματισμού και τη εφαρμογής του επιχειρησιακού τους προγράμματος
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας με την αποφυγή δαπανών προς εξωτερικούς συνεργάτες
 • Ο οργανισμός θα ενισχύσει το κοινωνικό του πρόσωπο ως Εργοδότη που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

Share: