ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Posted on October 20, 2016 by in Seminars with no comments

Η DEKRA Akademie, έχοντας ανιχνεύσει τις ανάγκες του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας των οργανισμών και αξιολογώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων επιμόρφωσης, εκτιμά ότι για την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού απαιτείται ένας συνδυασμός εμπειριών από την εκπαιδευτική πράξη και σύγχρονων διεθνών τάσεων.

1. Ασφαλής Οδήγηση Οχημάτων και Ασφαλής Εκτέλεση Εργασίας Χειριστών Μηχανημάτων
2. Ασφαλής Εκτέλεση Εργασίας Εργατών και Τεχνικού Προσωπικού
3. Αποτελεσματική Διαχείριση Τμημάτων Καθαριότητας
4. Αποτελεσματική Εποπτεία Συνεργείων Καθαριότητας

Οφέλη για τους εργαζόμενους
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους
 • Εκπαίδευση ως προς τη διασφάλιση της προσωπικής τους ασφάλειας και την προστασία των πολιτών
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών ως προς την τήρηση της καθαριότητας σε δημόσιους χώρους
 • Κατάρτιση σχετική με τα μηχανήματα και τα οχήματα που χειρίζονται
 • Αύξηση απόδοσης και βαθμού ικανοποίησης

 

Οφέλη για το Δήμο
 • Μείωση των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας (τραυματισμοί και θανατηφόρα)
 • Μείωση του κόστους αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων λόγω των ατυχημάτων
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας μέσα από την εφαρμογή μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος

1.Aσφαλής Οδήγηση Οχημάτων Και Ασφαλής Εκτέλεση Εργασίας Χειριστών Μηχανημάτων

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οδηγούς απορριμματοφόρων και χειριστές μηχανημάτων έργων

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Ευθύνες και καθήκοντα του Επαγγελματία οδηγού
 • Αμυντική οδήγηση, ορισμός, χαρακτηριστικά, στόχος, οφέλη
 • Ειδικές συνθήκες που απαιτούν προσοχή στην οδική κυκλοφορία και κατά την εργασία στους δημόσιους χώρους
Διάρκεια:

Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

2.Ασφαλής Εκτέλεση Εργασίας Εργατών Και Τεχνικού Προσωπικού

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργάτες καθαριότητας και τεχνικό προσωπικό της διεύθυνσης καθαριότητας.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας και πρόληψης
 • Τεχνικές για την ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Διάρκεια:

Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

3.Αποτελεσματική Διαχείριση Τμημάτων Καθαριότητας

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδηγούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Καθηκοντολόγιο – Υποχρεώσεις
 • Τεχνικές, μέθοδοι και συστήματα για την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Πώς θέτουμε στόχους σε εργατικό προσωπικό και πώς παρακολουθούμε την εφαρμογή τους
Διάρκεια:

Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες.

4.Αποτελεσματική Εποπτεία Συνεργείων Καθαριότητας

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επόπτες καθαριότητας και τομεάρχες.

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Καθηκοντολόγιο – Υποχρεώσεις
 • Πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά με εργατικό, τεχνικό προσωπικό και οδηγούς
 • Τεχνικές, μέθοδοι και συστήματα για την αύξηση της παραγωγικότητας
Διάρκεια:

Η προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες.

Share: